Vilkaviškio sporto ir pramogų centras

Įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILKAVIŠKIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
2. Įstaigos teisinė forma yra viešoji įstaiga.
3. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.
4. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
5. Įstaiga yra paramos gavėja.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

6. Įstaigos veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus, vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:
6.1. užtikrinti kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą;
6.2. skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti Savivaldybei Lietuvos varžybose, sporto renginiuose;
6.3. sudaryti sąlygas Savivaldybės gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, remti sporto žaidimų komandas. Įgyvendinti bendrą valstybės ir Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką;
6.4. teikti savivaldybės viešąsias vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugas;
6.5. teikti gyventojų pramogų organizavimo, laisvalaikio užimtumo paslaugas.
7. Įstaigos veiklos uždaviniai:
7.1. teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas Savivaldybės gyventojams;
7.2. vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas;
7.3. sudaryti sveikas ir saugias sąlygas sportuoti;
7.4. gerinti jaunimo užimtumą per sportą;
7.5. sudaryti sąlygas sportininkams, atskirų sporto šakų komandoms reprezentuoti Savivaldybę respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
7.6. organizuoti ir vykdyti masinius sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto renginius Savivaldybėje;
7.7. pagal poreikį organizuoti įvairių sporto šakų Savivaldybės pirmenybes ir kitus renginius;
7.8. palaikyti ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių kūno kultūros ir sporto organizacijomis;
7.9. teikti metodinę, organizacinę paramą bendrojo lavinimo mokykloms, sporto klubams ir kitoms sporto organizacijoms Savivaldybėje;
7.10. teikti programas Lietuvos ir tarptautinių organizacijų fondams, ieškoti papildomo finansavimo šaltinių Savivaldybės sporto infrastruktūros plėtrai;
7.11. propaguoti kūno kultūrą ir sportą per žiniasklaidos priemones.
8. Įstaigos veiklos sritis ir rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
8.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
8.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
8.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
8.4. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
8.5. sportinė veikla, kodas 93.1;
8.6. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
8.7. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
8.8. kita sportinė veikla, kodas 93.19.
9. Kitos, ne švietimo veiklos rūšys:
9.1. kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.6;
9.2. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse, kodas 47.9;
9.3. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kodas 47.19;
9.4. duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.24;
9.5. gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba, kodas 47.25.20;
9.6. kitas keleivinis sausumos transportas – 49.39;
9.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
9.8. reklama, kodas 73.1;
9.9. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.1;
9.10. poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.21;
9.11. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
9.12. kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.50;
9.13. pirčių, saunų, soliariumų veikla, kodas 93.04.10;
9.14. sporto klubų veikla, kodas 93.12;
9.15. fizinės gerovės užtikrinimo veikla 96.04.
10. Veikla, kuriai reikalingi leidimai ar licencijos, bus vykdoma tik gavus reikalingus leidimus ir licencijas.

III SKYRIUS
ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

11. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba įgijęs (paveldėjęs, nusipirkęs ar kitais būdais įgijęs) dalininko teises.
12. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
12.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti; asmens prašyme turi būti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas;
12.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
12.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.
13. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
13.1. Apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos dalininko teisių įgijimo sandorio šalys, sandorio objektas, sandorio data, taip pat dalininko teises perleidusio dalininko įnašų į dalininkų kapitalą vertė, jeigu ji nurodyta dalininko teisių įgijimą liudijančiame dokumente. Pranešime turi būti nurodyta: dalininko teises perleidęs dalininkas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data); juridinio asmens pavadinimas); dalininko teises įgijęs asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė; dalininko teisių įgijimo data;
13.2. Dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.
14. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus šių Įstatų 12.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus šių Įstatų 13.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į šių Įstatų 12.3 papunkčio nuostatas ar šių Įstatų 13.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir šių Įstatų 13.2 papunkčio nuostatas.
15. Atlikus šių Įstatų 14 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

IV SKYRIUS
dalininko teisių pArdavimo kitiems asmenims tvarka

16. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).
17. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai šių Įstatų 24 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.
18. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.
19. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šių Įstatų 16–18 punktuose nurodytų veiksmų.

V SKYRIUS
DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

20. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:
20.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;
20.2. materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašius turto perdavimo aktą; aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

VI SKYRIUS
Įstaigos organai

21. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – taryba, vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.
22. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
22.1. keičia Įstaigos įstatus;
22.2. priima sprendimą pakeisti Įstaigos buveinę;
22.3. nustato paslaugų kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
22.4. renka ir atšaukia kolegialių organų narius;
22.5. tvirtina Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
22.6. tvirtina Įstaigos veiklos strategiją;
22.7. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
22.8. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;
22.9. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
22.10. priima sprendimą dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
22.11.nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;
22.12. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
22.13. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
22.14. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
22.15. skiria ir atšaukia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
22.16. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
22.17. priima sprendimą dėl Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito kitais, nei nurodyta Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir renka auditorių ar audito įmonę;
22.18. priima sprendimą dėl Viešųjų įstaigų įstatymo 111 straipsnyje nurodytų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitų pagalbinio pobūdžio funkcijų) centralizuoto atlikimo;
22.19. sprendžia kitus teisės aktuose ir šiuose Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
23. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Įstaigos vadovas.
24. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas yra nurodęs Įstaigai, įteikdamas pranešimą pasirašytinai, elektroninių ryšių priemonėmis.
25. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių Įstatų 24 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
26. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma:
26.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
26.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
26.3. sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.
27. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
28. Įstaigos taryba:
28.1. nustato Įstaigos veiklos strategiją;
28.2. analizuoja Įstaigos teikiamų paslaugų poreikį;
28.3. analizuoja Įstaigos veiklos projektų matmenis ir jų sąmatas;
28.4. teikia Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui rekomendacijas dėl pretendentų tapti
Įstaigos dalininkais;
28.5. svarsto Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus;
28.6. svarsto Įstaigos vadovo pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Įstaigos įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;
28.7. svarsto ir teikia Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
28.8. Įstaigos vadovo teikimu svarsto darbuotojų pareigybių aprašymus;
28.9. analizuoja ir vertina Įstaigos vadovo pateiktą medžiagą dėl atskirų projektų įgyvendinimo, veiklos organizavimo ir rezultatus, finansinę būklę, pajamų ir išlaidų sąmatas;
28.10. sprendžia kitus šiuose Įstatuose ir Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus.
29. Tarybą sudaro 3 nariai, kuriuos keturių metų laikotarpiui renka visuotinis dalininkų susirinkimas.
30. Siūlyti kandidatus į Tarybos narius turi teisę: Įstaigos dalininkas ir Įstaigos vadovas.
31. Taryba ar pavieniai jos nariai gali būti atšaukti ir nesibaigus Tarybos kadencijai, jeigu taip nusprendžia visuotinis dalininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma.
32. Taryba iš savo narių tarpo išrenka Tarybos pirmininką.
33. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per kalendorinius metus (1 kartą per ketvirtį). Tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Tarybos narys, pateikęs rašytinį prašymą Tarybos pirmininkui, bei vadovui.
34. Apie Tarybos posėdžio laiką ir vietą kiekvienas Tarybos narys informuojamas raštu (el. paštu ar faksu) ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio dienos.
35. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių.
36. Kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
37. Tarybos narys, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimo projektais, gali iki Tarybos posėdžio dienos raštu (faksimilinių laišku arba faksu) pranešti tarybai savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno sprendimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.
38. Įstaigos vadovas organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo įstatymų nustatyta tvarka dienos.
39. Įstaigos vadovas atsakingas už:
39.1. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
39.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui;
39.3. duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
39.4. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) paskelbimą Įstaigos interneto svetainėje, jeigu ją turi;
39.5. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Įstaigos buveinėje sudarymą;
39.6. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;
39.7. pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;
39.8. Įstaigos dalininkų apskaitą;
39.9. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;
39.10. kitų vadovo pareigų, numatytų Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose Įstatuose, atlikimą.
40. Įstaigos vadovas į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Viešą konkursą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės meras. Darbo sutartį su Įstaigos vadovu sudaro ir ją nutraukia, nustato Įstaigos vadovo darbo sutarties sąlygas, tvirtina Įstaigos vadovo pareigybės aprašymą teisės aktų nustatyta tvarka Vilkaviškio rajono savivaldybės meras.

VII SKYRIUS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

41. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

VIII SKYRIUS
dokumentų ir kitos informacijos apie įstaigos veiklą pateikimo dalininkams tvarka

42. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
43. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

IX SKYRIUS
Viešų pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

44. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami viešai, t. y., VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
45. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
46. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos vadovas.

x SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ pateikimo visuomenei TVARKA

47. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.
48. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.
49. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

XI SKYRIUS
įstatų keitimo tvarka

50. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

Scroll to Top