Vilkaviškio sporto ir pramogų centro naujienos

Konkursas vyr. finansininko pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas vyr. finansininko pareigoms užimti.

Pareigybės lygis -A. 0,75 etato.

Bazinio darbo užmokesčio dydis – 0,97.

Dokumentai teikiami per valstybės tarnybos sistemą iki 2024-04-19.

https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-finansininkas-322;952160.html

VILKAVIŠKIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO VYRIAUSIOJO FINANSININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Vilkaviškio sporto ir pramogų centro(toliau – Centras) vyriausias finansininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Vyriausiojo finansininko pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti įstaigos finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, vykdyti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, išreikštus pinigais, registruoti,  grupuoti, apibendrinti ir pateikti su tuo susijusią informaciją.
  4. Pareigybės pavaldumas – vyriausias finansininkas tiesiogiai pavaldus centro direktoriui.

 

II SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

  1. Vyriausias finansininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos mokslų studijų srities buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

5.2. Darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis.

  1. Finansininkas turi žinoti ir išmanyti:

6.1. Centro veiklos sritis ir struktūrą;

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;

6.3. darbo su buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis principus;

6.4. bendruosius ekonomikos principus ir elementus;

6.5. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);

6.6. materialinių vertybių apskaitos ir nusidėvėjimo skaičiavimo tvarką;

6.7. internetinės bankininkystės principus;

6.8. socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;

6.9. prekių pirkimo-pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose tvarką;

6.10. inventorizacijos atlikimo tvarką;

6.11. sąmatų rengimo principus;

6.12. darbo analizės būdus;

6.13. tarnybinio etiketo reikalavimus;

6.14. darbo organizavimo tvarką;

6.15. dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;

6.16. sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;

6.17. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus;

6.18. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.19. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Microsoft Outlook“ programomis.

  1. Vyriausiasis finansininkas darbe vadovaujasi:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų  veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

7.4. Centro nuostatais;

7.5. Centro direktoriaus įsakymais;

7.6. darbo sutartimi;

7.7. šiuo pareigybės aprašymu bei kitais Centro teisės aktais;

III SKYRIUS

 PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 

  1. Finansininkas atlieka šias funkcijas:

8.1 bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais sudarant programinį biudžetą, veiklos programas, įgyvendinant strateginį veiklos planą;

8.2. vykdo biudžeto planavimą:

8.2.1. rengia Centro biudžeto išlaidų sąmatų projektus;

8.2.2. patvirtinus biudžetą skiriamus asignavimus paskirsto ketvirčiais, sudaro savivaldybės, valstybės, įstaigos uždirbtų pajamų biudžeto programų sąmatas ir jų priedus bei teikia savivaldybės administracijai;

8.3. vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko buhalterinę apskaitą pagal nustatytus biudžeto išlaidų klasifikacijos straipsnius, sąskaitas bei valstybės priskirtas funkcijas:

8.3.1. registruoja apskaitos registruose ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);

8.3.2. vykdo turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

8.3.3. rengia finansavimo paraiškas lėšoms gauti;

8.3.4. vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus;

8.3.5. sudaro ir nustatytais terminais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

8.3.6. sudaro ir nustatytais terminais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;

8.3.7. sudaro ir nustatytais terminais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai finansavimo sumų pažymas;

8.3.8. sudaro ir nustatytais terminais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitą, įstaigos pajamų įmokų ataskaitą;

8.3.9. sudaro ir nustatytais terminais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai tarpinių finansinių ataskaitų rankinius ir metinę finansinę atskaitomybę;

8.3.10. kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą;

8.4. apskaičiuoja Centro darbuotojų darbo užmokestį, darbo užmokestį už kasmetines atostogas, laikinojo nedarbingumo pašalpas, socialines išmokas, išskaičiuoja ir laiku praveda fizinių asmenų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas į fondus, kitas įmokas, atlieka mokėjimus į darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;

8.5. sudaro ir nustatytais terminais teikia Valstybinio socialinio draudimo fondui pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, pranešimus dėl pašalpos skyrimo;

8.6. sudaro ir nustatytais terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesines ir metines pajamų mokesčio deklaracijas;

8.7. rengia įvairias taisykles, susijusias su apskaitos politika;

8.8. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis Centro direktoriui, kontroliuojančioms institucijoms;

8.9. vykdo finansų kontrolę remdamasis Centro direktoriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis;

8.10. rengia atsakymus į raštus ir paklausimus savo kompetencijos klausimais;

8.11. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;

8.12. Centro direktoriaus pavedimu atlieka ir kitas funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

 

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS  ATSAKOMYBĖ

 

  1. Vyriausiasis finansininkas atsako už:

9.1. finansinę – buhalterinę apskaitą;

9.2. ūkinę – finansinę veiklą;

9.3. įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarką;

9.4. darbo drausmės pažeidimus;

9.5. sąmatų rengimą;

9.6. padarytą žalą įstaigai, dėl savo kaltės ar neatsargumo;

9.7. patikėtos informacijos išsaugojimą.

 

 

Pasidalinkite
Scroll to Top