Vilkaviškio sporto ir pramogų centras

Nuostatai

VILKAVIŠKIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRAS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilkaviškio sporto ir pramogų centro nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio sporto ir pramogų centro (toliau tekste – Centras) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, veiklos rūšis, tikslus, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą ir jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius ir jų panaudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, nuostatų keitimo tvarką.
 2. Centro oficialusis pavadinimas – Vilkaviškio sporto ir pramogų centras, trumpasis pavadinimas – Sporto ir pramogų centras, juridinio asmens kodas – 305592683.
 3. Centras įsteigtas – 2020 m. liepos 7 d.
 4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausanti Vilkaviškio rajono savivaldybei.
 5. Centro veiklos laikotarpis neterminuotas.
 6. Centro savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis, klasifikatoriaus kodas – 111107759.
 7. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.
 8. Savivaldybės taryba:

        8.1. tvirtina Centro nuostatus;

        8.2. tvirtina didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

        8.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

        8.4. tvirtina teikiamų paslaugų įkainius;

        8.5. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

        8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; 

        8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Centro buveinė: Sporto g. 3, LT-70158, Vilkaviškis.
 2. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
 3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
 4. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 5. Centras yra paramos gavėjas, veikiantis teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, SRITIS IR RŪŠYS

 1. Centro veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus, vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:

      14.1. užtikrinti kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą;

      14.2. skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti Savivaldybei Lietuvos varžybose, sporto renginiuose;

      14.3. sudaryti sąlygas Savivaldybės gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje. Įgyvendinti bendrą valstybės ir Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką;

      14.4. teikti Savivaldybės viešąsias vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugas;

      14.5. teikti gyventojų pramogų organizavimo, laisvalaikio užimtumo paslaugas.

 1. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

      15.1. teikia įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas Savivaldybės gyventojams;

      15.2. vykdo mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas;  

      15.3. gerina jaunimo užimtumą per sportą;

      15.4. sudaro sąlygas sportininkams, atskirų sporto šakų komandoms reprezentuoti Savivaldybę  respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

      15.5. rengia varžybų nuostatus, sudaro Centro vykdomų sporto renginių kalendorinius planus ir tvarkaraščius;

      15.6. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas sportavimo sąlygas;  

      15.7. organizuoja ir vykdo masinius sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto renginius Savivaldybėje;

      15.8. organizuoja pramoginius koncertus, kultūrinius renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas;

      15.9. pagal poreikį organizuoja įvairių sporto šakų Savivaldybės pirmenybes ir kitus renginius;

      15.10. palaiko ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių kūno kultūros ir sporto organizacijomis;

      15.11. bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės, savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias sporto ir pramogines paslaugas ir užtikrina jų prieinamumą visuomenei, nuolat atnaujina sportinę infrastruktūrą, mažina gyventojų socialinę atskirtį;

      15.12. teikia metodinę, organizacinę paramą bendrojo lavinimo mokykloms, sporto klubams ir kitoms sporto organizacijoms Savivaldybėje;

      15.13. rengia seminarus, viešas diskusijas aktualiomis sporto temomis, konferencijas, seminarus ir kt.;

      15.14. teikia programas Lietuvos ir tarptautinių organizacijų fondams, ieškoti papildomo finansavimo šaltinių Savivaldybės sporto infrastruktūros plėtrai;

      15.15. propaguoja kūno kultūrą ir sportą per žiniasklaidos priemones; 

      15.16. įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialines iniciatyvas sportinio ugdymo ir saviraiškos formomis skatinti;

      15.17. teikia sporto ir kitas paslaugas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

      15.18. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 1. Pagrindinė Centro veiklos sritis – sportas, pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, kodas 93.1.
 2. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

      17.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

      17.2. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

      17.3. kitas mokymas, kodas 85.5;

      17.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

      17.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

      17.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

      17.7. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

      17.8. sportinė veikla, kodas 93.1;

      17.9. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;

      17.10. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

      17.11. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

      17.12. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse, kodas 47.9;

      17.13. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

      17.14. reklama, kodas 73.1;

       17.15. kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.50;

      17.16. pirčių, saunų, soliariumų veikla, kodas 93.04.10;

      17.17. sporto klubų veikla, kodas 93.12;

      17.18. fizinės gerovės užtikrinimo veikla 96.04.

 1. Centras gali vykdyti ir kitą veiklą, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka nuostatuose deklaruojamus veiklos tikslus.
 2. Veikla, kuriai reikalingi leidimai ar licencijos, bus vykdoma tik gavus reikalingus leidimus ir licencijas.

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Centro teisės:

     20.1. bendradarbiauti su Centro veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

     20.2. Savivaldybės tarybos leidimu steigti filialus;

     20.3. vykdyti šalies ir tarptautinius sporto renginius;

     20.4. rengti ir įgyvendinti šalies ir tarptautinius projektus;

     20.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

     20.6. teikti pasiūlymus dėl teikiamų sporto paslaugų Savivaldybės tarybai;

     20.7. gauti kitas teisėtas lėšas teisės aktų nustatyta tvarka;

     20.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Centro pareigos:

     21.1. užtikrinti kokybišką sportinį rengimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti sportuojantiesiems higienos normas atitinkančias sąlygas;

     21.2. teikti sporto paslaugas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

     21.3. vykdyti Nuostatuose numatytas veiklos rūšis;

     21.4. planuoti savo veiklą, rengti metinį veiklos planą;

     21.5. įgyvendinti Centre kultivuojamų sporto šakų plėtojimo programas;

     21.6. rūpintis sporto renginių kokybe;

     21.7. rengti veiklos ataskaitą, finansinę ataskaitą,  biudžeto vykdymo ataskaitą  bei statistines ataskaitas, atlikti veiklos analizę, teikti jas Savivaldybės merui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms.

 1. Centras gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą metinį planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba.
 2. Centrui vadovauja direktorius, kuris į pareigas priimamas konkurso būdu. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir Centro direktoriaus pareigybės aprašymas. Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos.
 3. Sprendimą dėl direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš pareigų priima Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Be kitų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su direktoriumi taip pat pasibaigia atšaukus jį iš pareigų. Direktorius gali būti atšaukiamas iš pareigų praradus pasitikėjimą. Dėl direktoriaus atšaukimo iš pareigų priimamas Savivaldybės mero potvarkis.
 4. 2 Savivaldybės meras įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Direktorius atlieka šias funkcijas:

      27.1. tvirtina Centro vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

      27.2. nustato Centro darbuotojų pareiginės algos dydžius teisės aktų nustatyta tvarka;

      27.3. nustato Centro darbuotojų veiklos sritis;

      27.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

      27.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų, sportuojančiųjų teises, pareigas ir atsakomybę;

      27.6. suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles;

      27.7. sudaro paslaugų teikimo sutartis su paslaugų gavėjais;

      27.8. sudaro sportuojantiesiems ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;  

      27.9. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

      27.10. leidžia įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

      27.11. rengia metinį veiklos planą  ir jo įgyvendinimo ataskaitas;

      27.12. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;

      27.13. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;

      27.14. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

      27.15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

      27.16. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;                      

      27.17. atstovauja Centrui kitose institucijose;

      27.18. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Direktorius atsako už tai, kad Centre būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Centro veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus.

V SKYRIUS

CENTRO SAVIVALDA

 1. Centre veikia patariamasis organas Centro taryba.
 2. Centro taryba:

      30.1. nustato Centro veiklos strategiją;

      30.2. analizuoja Centro teikiamų paslaugų poreikį;

      30.3. analizuoja Centro veiklos projektų matmenis ir jų sąmatas;

      30.4. svarsto Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus;

      30.5. svarsto Centro vadovo pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Centras įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;

      30.6. svarsto ir teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

      30.7. Centro direktoriaus teikimu svarsto darbuotojų pareigybių aprašymus;

      30.8. analizuoja ir vertina Centro direktoriaus pateiktą medžiagą dėl atskirų projektų įgyvendinimo, veiklos organizavimo ir rezultatus, finansinę būklę, pajamų ir išlaidų sąmatas;

     30.9. sprendžia kitus šiuose Nuostatuose numatytus klausimus.

 1. Centro tarybą sudaro 3 nariai, kuriuos keturių metų laikotarpiui skiria Savivaldybės taryba.
 2. Siūlyti kandidatus į Centro tarybos narius turi teisę: Savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras.
 3. Centro taryba ar pavieniai jos nariai gali būti atšaukti ir nesibaigus Centro tarybos kadencijai, jeigu taip nusprendžia Savivaldybės taryba.
 4. Centro taryba iš savo narių tarpo išrenka Centro tarybos pirmininką.
 5. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per kalendorinius metus (1 kartą per ketvirtį). Centro tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Centro tarybos narys, pateikęs rašytinį prašymą Centro tarybos pirmininkui bei direktoriui.
 6. Apie Centro tarybos posėdžio laiką ir vietą kiekvienas Centro tarybos narys informuojamas raštu (el. paštu) ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio dienos.
 7. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Centro tarybos narių.
 8. Kiekvienas Centro tarybos narys turi po vieną balsą. Centro tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Centro tarybos pirmininko balsas.
 9. Centro tarybos narys, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimo projektais, gali iki Centro tarybos posėdžio dienos raštu (el. paštu) pranešti Centro tarybai savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno sprendimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Centro darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro darbuotojų pareiginę algą ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką ir neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.
 3. Centro direktoriaus pareiginę algą, kitas apmokėjimo sąlygas nustato ir veiklos vertinimą vykdo Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro darbuotojų veiklos vertinimas vykdomas ir tobulinama jų kvalifikacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Centras patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšos:

     45.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos;

     45.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

     45.3. fondų, programų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

     45.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro finansinė apskaita organizuojama bei finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės administracija.
 5. Centras lėšas panaudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą išlaidų sąmatą.
 6. Centro lėšos naudojamos šiuose Nuostatuose numatytai ir įstatymų nedraudžiamai

veiklai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Centro interneto svetainėje (www.vilkaviskiosportas.lt) skelbiama informacija apie sporto renginius ir sportininkų pasiekimus, Centre kultivuojamas sporto šakas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, sporto paslaugas, pramoginius renginius ir kitas Centre vykdomas veiklas. Kai Centro pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami viešai, t. y., VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei Centro interneto svetainėje.
 3. Nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.
 4. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos ar Centro iniciatyva.
 5. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

      Nuostatai pasirašyti _____ m. ______________ _____ d.            ____________

                                                                                                                                                            (vieta )

Scroll to Top